Kim jest syndyk?

Kim jest syndyk?

Syndykiem może zostać osoba fizyczna, albo też spółka handlowa, gdzie grono wspólników ponosić będzie odpowiedzialność za operowanie całym majątkiem. Żeby zostać syndykiem, trzeba najpierw uzyskać licencję. O licencję syndyka starać się może obywatel Polski oraz innego kraju europejskiego. Najważniejsze to znać język polski w zakresie potrzebnym, by pracę powierzoną wykonywać na pożądanym poziomie. Syndyk posiadać powinien pełną zdolność do prawnych czynności. Należy mieć ukończone studia wyższe i posiadać tytuł magistra (albo równorzędny). Nie bez znaczenia pozostaje nieposzlakowana opinia. Syndyk w okresie 15 lat poprzedzającym moment złożenia wniosku o licencję powinien przez co najmniej 3 lata zarządzać majątkiem upadłego, jakimś przedsiębiorstwem lub jego elementem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo w innym kraju Europy.

Kim jest syndyk?
Kim jest syndyk? Jakie ma obowiązki?

Syndyk musi posiadać zaświadczenie o niekaralności. Nie może być karany za przestępstwa skarbowe. Nie powinien być także podejrzany lub oskarżony o dokonanie przestępstwa ściganego przez oskarżenie publiczne lub przestępstwo na tle skarbowym.

Syndyk nie może być wpisany do rejestru niewypłacalnych dłużników Krajowego Rejestru Sądowego. Tytuł otrzymuje się po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, specjalnie powołaną. Powołaniem zajmuje się Minister Sprawiedliwości.

Ważny jest także dobry stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego.
Tytuł syndyka otrzymuje się na podstawie zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Forma tego egzaminu jest pisemna. Jest to test, w którym zawarto 100 pytań. Można wybrać tylko jedną odpowiedź. Do rozwiązania jest także zadanie problemowe. Aby egzamin został uznany za pozytywnie zakończony, trzeba zyskać co najmniej 75 punktów na 100 możliwych za test. Za zadanie problemowe można zyskać maksymalnie 30 punktów. Do pozytywnego zakończenia egzaminu wystarczy zdobycie minimum 20.

Syndykiem nie może zostać wierzyciel lub dłużnik upadłego. Wyklucza się także bliskie osoby oraz współpracowników. Jego główne zadanie to pełnienie pełnomocnictwa sądu. Bierze pod opiekę majątek instytucji lub osoby fizycznej znajdującej się w stanie upadłości. Ma za zadanie sprawne i operatywne zarządzanie majątkiem. Musi o upadłości powiadomić wierzycieli, komornika oraz banki. Sporządza się wtedy spis inwentarza oraz szacunek masy upadłości. Plan likwidacyjny pokazuje, w jaki sposób zostanie sprzedany upadły majątek. Następny krok to sporządzenie listy wierzytelności oraz likwidacja majątku. Uzyskane przychody dzieli się między wierzycieli. Syndyk zabezpiecza majątek przed zniszczeniami oraz rozkradzeniem. Za szereg przeprowadzonych postępowań upadłościowych należy mu się wynagrodzenie w ilości 3% wartości masy upadłości.

1 Comments

  1. RobertPL pisze:

    Obyśmy nie mieli z nim do czynienia…